На основание чл.21 от Правилника за дейността на ИУ-Варна и заповед на Ректора на ИУ №РД-05-2102/18.06.14г., досега съществуващия "албумен номер" се преименува на "факултетен номер". Настоящият "факултетен номер" има ново наименование - "Студентски Идентификационен Номер".
Молим, всички студенти да проверяват въведените данни и при установени неточности да съобщят незабавно във "Фронт-Офис" или в Център "Магистърско обучение".

Студентско състояние

Факултетен номер
ЕГН/ЛНЧ